AAARGH

[ AAARGH INDEX ] [ DEUTSCH ] [ ENGLISH ] [ FRANÇAIS ] [ SVENSKA ]


DANSK / NORSK

 

Christian LINDTNER

REVIEW OF THE HOLOCAUST: GLOBAL VISION

Tehran, 11-12 December 2006

Formålet med konferencen var, som Irans udenrigsminister Manouchehr Mottaki indledningsvis meddelte, primært at give europæiske forskere mulighed for frit og uforstyrret at fremsætte deres synspunkter omkring det kontroversielle emne: Holocaust.

Robert FAURISSON

Om den historiske revisionisme (1)

Den historiske revisionisme er en stor intellektuel udfordring, som mennesket stilles overfor her ved slutningen af århundredet, og på trods af sin størrelse, giver herværende håndbog kun et glimt af dette eventyr. Det er derfor nødvendigt her ved bogens start at redegøre for det særlige historiske problem, som revisionismen har rettet sine undersøgelser imod, samt at forklare hvordan revisionismen opstod i 1940-erne og hvordan den har udviklet sig gennem årene 1950 til i dag, hvor den synes at have fået en så stor indflydelse, at intet kan stoppe den.

 

Robert FAURISSON

Om den historiske revisionisme (2)

Robert Faurisson er en af verdens førende europæiske revisionistiske forskere. Han er født i 1929 og uddannet på Sorbonne i Paris. Han underviste som professor ved universitet i den franske by Lyon fra 1974 til 1990. Han var specialist i at analysere tekster og dokumenter. Han begyndte som latinlærer. Først efter mange års privat forskning og studier offentliggjorde dr. Faurisson sine skeptiske synspunkter om holocaust i artikler, som blev publiceret i 1978 og 1979 i det franske dagblad Le Monde .

 

Arno WIDMANN

Kampen om Erindringen

Paragraf 130 af den tyske straffelov er en nærmere undersøgelse værd. Det er en imponerende lektie i politiserende historie i stedet for ytringsfrihed.
Opfordring til vold mod dele af befolkningen bliver i første instans straffet med op til fem år. Den samme straf tildeles i det senere tilføjede stk. 3 'den der godkender, benægter eller bagatelliserer en under det nazistiske overherredømme begået handling af en i § 6 stk. 1 af den borgerlige straffelov beskrevet karakter på en måde der kan bruges til at forstyrre den offentlige orden'. (Okt. 2008)

 

Christian LINDTNER

Ved Faurissons besøg i Danmark, marts 2002

Robert Faurisson er navnet på en usædvanlig dygtig, selvstændig og modig fransk forsker. Han har gjort sit navn kendt - andre vil sige berygtet - ved offentligt i skrift og tale at hævde, at der ikke er videnskabeligt belæg for den udbredte påstand om, at nazisterne benyttede gaskamre til en systematisk udryddelse af 6 millioner jøder. Han benægter eksistensen af sådanne gaskamre. Man taler i denne forbindelse gerne om Holocaust, hvormed menes en treenighed af begreber, der ikke kan adskilles: Mord giver kun mening, hvis der er en morder, et mordvåben og et offer. De tre hører sammen. Hvis der ikke er tale om, at nazisterne myrdede seks millioner jøder, hvis der ikke eksisterede gaskamre til dette formål, hvis ingen tysker kan sættes i direkte forbindelse med et sådant gaskammer, hvis ingen ofre med sikkerhed kan nævnes ved navn, hvis hele sagen er en teknisk umulighed - så giver begrebet Holocaust ingen mening. Det hører ikke til i tid og rum.

 

Robert FAURISSON

Et prominent falsk videne : Elie Wiesel

Elie Wiesel vandt Nobels Fredspris i 1986. Han er almindeligvis anerkendt som et vidne til den jødiske "Holocaust" 0g mere specifikt som vidne til de påståede gaskamre. I det franske dagblad Le Monde (af 17.oktober 1986 på forsiden) blev det understreget, at Wiesel fik tildelt Nobelprisen fordi:
"I de senere år er der fremsat teser især i Frankrig under navnet "historisk revisionisme", der sætter spørgsmålstegn ved eksistensen af nazisternes gaskamre og måske derudover selve folkemordet på jøderne."

 

Knud Bjeld ERIKSEN

Douglas Reed - En biografi med særlig vægt på bogen

"The Controversy of Zion"

Denne kamp har Douglas Reed, en engelsk journalist og forfatter, som levede fra 1895 til 1976, beskrevet bedre end nogen anden, jeg kender. Det gør ham enestående. Hans mesterværk, kronen på hans anstrengelser, er bogen The Controversy of Zion (dansk ca.: Kontroversen om Sion) fra 1978 (skrevet 1956).

 

 

Myten om Oradour-sur-Glane
Af Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Oradour-sur-Glane er navnet på en fransk landsby 25 kilometer nordvest for Limoges, der under 2. verdenskrig fik en dyster betydning.
I Gyldendals Tibinds Leksikon fra 1978 læser man: "Efter De Allieredes invasion i Normandiet udslettedes byen, som repressalier for modstandsbevægelsen virksomhed af SS-tropper 10.6.1944. Den mandlige befolkning blev skudt, kvinder og børn indebrændt i kirken; ca. 650 mennesker mistede livet."

 

Christian LINDTNER

Holocaust i nyt lys

Den nyeste internationale forskning om Holocaust har i de senere år gjort flere bemærkelsesværdige fremskridt, som - trods emnets store betydning - dårligt nok har efterladt sig spor i de danske medier eller i den danske faglitteratur. Der skal derfor her fremdrages nogle få og veldokumenterede eksempler på ny viden, som bidrager til et mere nuanceret billede af de problematiske relationer mellem jøder og tyskere.

 

Christian LINDTNER

Nürnberg og de allieredes krygsvorbrydelser
<pdf> 7 S. 60K

Med mellemrum høres og læses i både massemedier og i faglitteraturen, at Nürnbergprocessen både
var retfærdig og forbilledlig. Egl. var der tale om hele 13 processer, med ialt 199 anklagede, hvoraf
38 blev frifundet i Nürnberg. Kempner fx anså Nürnberg for "en milesten på folkerettens tornede vej,
og et menetekel for statsmænd og politikere i hele verden" (Heydecker & Leeb, p. 11). Kempner
sagde også: "und Nürnberg war fünfhundert prozentig gerechtfertigt" (Ankläger, 1983)

 

Lars Thirslund

Historisk revisionisme

Det tog lange år før modige personer vovede at rejse tvivl om pålideligheden i sejrsmagternes beskrivelser af krigens og efterkrigstidens begivenheder, og i al den tid havde den jødiske propaganda frit spil til i sit enorme medienet at rundkaste i, gentage og brodere på krigstidens propagadafrembringelser. Det var derfor let at mobilisere den store forargelse, da afsløringer begyndte at afløse hinanden, men den blev ikke mindre, efterhånden som revisionisternes dokumentation, betragtet med fornuften, blev umulig at komme uden om. Så skiftede man taktik og startede en storstilet satsning på følelserne ved at bygge gigantiske museer og monumenter.

 

Martin LUTHER

Jøderne og deres løgne

 

Jürgen GRAF

HOLOCAUST-REVISIONISMEN
Foredrag i Danmark, 22 november 1997

Mine damer og herrer,
Det er en stor fornøjelse for mig at holde dette foredrag i et land, som jeg har udpræget sympati for. For mange år siden studerede jeg skandinavisk filologi og litteratur hos professor Oskar Bandle i Basel; i 1978 afsluttede jeg min magistereksamen med et arbejde om den danske forfatter Hans Scherfig, hvis glimrende satiriske romaner jeg havde læst på et sommerkursus i København i august 1976. Til min skam må jeg indrømme, at jeg ikke har været i Deres dejlige land i 21 år. Jeg får yderst sjældent lejlighed til at tale dansk, men jeg håber, at De kan forstå mig alligevel.

 

 

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/913/RIA
af 28. november 2008
om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen
Den Europaeiske Unions Tidende, 6.12.2008

d) offentligt forsvar for eller benaegtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale militaerdomstol, der er knyttet som bilag til London-aftalen af 8. august 1945, hvis denne adfaerd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sadan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udoves p. en m.de, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sadan gruppe eller et medlem af en sadan gruppe.

 

Christian LINDTNER

6 mill. tallet besluttedes for krigen
< pdf > 30K, 3p., Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Dette var amerikanske zionister ganske på det rene med. De forudså Holocaust. Allerede 31. oktober 1919 skrev det kendte ugeblad The American Hebrew om en holocaust, der omfattede 6.000.000 jøder, hvis liv trues af "krigens frygtelige tyranni og en bigot tørst efter jødisk blod" (s. 582). Også Chaim Weizmann talte gerne om de " 6.000.000, der var dømt til at være indespærret, hvor man ikke ønskede dem". Dette var allerede i 1936. I december 1938 meddelte tre amerikansk-jødiske organisationer, at de understøttede " de 6.000.000 jødiske ofre for politisk forfølgelse og økonomisk
nød i Central - og Østeuropa " (The New York Times, 13. januar 1939).

 

Richard HARWOOD, Døde virkeligt seks millioner ?
Vestlig Samizdat, Copenhague, 1998 <pdf> 49 s., 500 K

For det første ; hvad er holocaust ? Straks efter krigen blev det påstået, at så meget som 26 mio.
jøder var blevet myrdet af nazisterne under krigen. Så mange fandtes ikke i hele verden. Og så samlede man sig efterhånden om tallet 6 mio., et magisk tal, som allerede var blevet nævnt straks efter Første Verdenskrig; men det kunne nazisterne jo ikke have noget at gøre med. De 6 mio. har man siden stort set holdt sig til og gør det stadig. Tallet påpeges, så vidt muligt, næsten daglig af så godt som alle aviser. Og derfor har vi vel så godt som alle sammen troet på det.

Men forskere ude i verden er blevet mindre konforme. Fremragende franske, engelske,
amerikanske og canadiske - såmænd også tyske - forskere indså tidligt, at krigstidens vinklinger måtte efterprøves. Det førte til en i lange stykker revideret historieskrivning. Deraf navnet "Revisionisme". Trods hadsk modstand omfattende mord og attentater har revisionismen etableret sig især i engelsktalende områder. Og herhjemme har den ført til, at man har reduceret tabstallet for Auschwitz-Birkenau til en fjerdedel eller mere. Er man holocaustbenægter, hvis man accepterer dette, findes der i dag et meget stort
antal benægtere - ikke bare på internettet. Selv de mest skinhellige blade vakler på dette punkt; men klamrer sig til tallet 6 mio. Dette tal må ikke røres. Vestlig Samizdat

 

HAVE A LOOK AT

http://holocaustdk.wordpress.com/

 

Jødernes racekrig i Gaza anno 2009
Af Ole Jensen

Jøderne er en folkegruppe, som ganske uskyldigt bliver udsat for had og forfølgelse, skønt de erklærer, at de kun ønsker retfærdighed.
I disse dage oplever vi, at disse stakkels jøder, som selv siger, at de har været så meget hårdt igennem, er i fuld færd med at begå folkemord mod palæstinenserne, hvis land de har tyvstjålet. End ikke skolebørn skåner de.
Vi sidder som magtesløse tilskuere til dette blodbad.
Israel er en religiøs stat, siger de. Sandelig. I Det Gamle Testamente, som er jødernes bibel, findes talløse skriftsteder, som beordrer dem til efter forgodtbefindende at udrydde og myrde løs på andre folkeslag.
Den engelske avis The Times er lidt mere modig end så mange andre jødestyrede medier, idet den kan fortælle, at jøderne i deres nuværende krig bruger klyngebomber og fosforbomber. Men det er naturligvis ikke terror, så længe det er jøder, der rundt i verden sætter dagsordenen og selv definerer, hvad og hvornår, der er tale om terror.
Kun de færreste tør sige dem imod. For deres verdensomspændende netværk starter straks den store propagandamaskine, hvor enhver, som på nogen måde sår tvivl om jødernes reelle og gode hensigter, bliver stemplet som antisemit, racist og nazist. Og har man først fået et sådant prædikat, da tilhører man ikke længere det gode selskab, men må stå ude i kulden, ja og i flere lande, som for eksempel Tyskland, Schweiz og Østrig, ryger direkte i spjældet.
Den uvidende kan måske undre sig over, hvorfor ingen andre lande, udover en gang tom snak, griber ind overfor jødestaten Israels krigsforbryderiske fremfærd. Elementært. Israel bliver fuldt og helt bakket op af det krigsliderlige USA, som både politisk og økonomisk er domineret af jøder, jøder og atter jøder.
Tænke sig, hvis Adolf Hitler virkelig havde udryddet alverdens jøder, så havde vi undgået både denne og mange andre krige. Han nøjedes med kun at udnytte deres arbejdskraft, hvilket såre enkelt kan ses i de millioner af mirakuløse overleverede hændelser om jøder, der overlevede anden verdenskrig, som de selv havde fremkaldt.
Efterskrift
Dybt beklageligt har vi ikke observeret, at nogen af vore hjemlige jøder har taget afstand fra staten Israels forbrydelser.
Publiceret den 09.01.2009.

 

Parodibok om HoloCa$h-industrien
Tova Reich

Den internasjonale jødiske HoloCa$h-mafiaen kontrollerer og beriker seg med enorme beløp på løgnene om de mytiske 6 millioner.
Det er helligbrøde, blasfemi og kriminelt å i det hele tatt stille spørsmål ved jødeløgnene og den kriminelle gjengen som utnytter dem. Nå har det kommet en bok av en insider fra HoloCa$h-industrien som i parodiform radbrekker og håner denne mafiaen og deres lakeier og medsnyltere.
Boken heter "My Holocaust" og er skrevet av Tova Reich, datter av Walter Reich, den tidligere direktøren ved Holocaust Memorial Museum i Washington.
http://www.sannhistorie.net/bilder/hcgenerelt/myholocash.jpg

 

See http://www.sannhistorie.net/

 

HOLOCAUST REVISIONISM IN DANISH MP3

Fem jødiske holocauster
(16 min.)

Intelligens og revisionisme
(25 min.)

Holoficering og 3. Verdens-krig (32 min.)

Bøger du ikke må læse
(30 min.)

De moderne holocaust-benægtere (29 min.)

Websites du ikke må se
(22 min.)

Politiske fanger i Tyskland
(17 min.)

Tysklands nye hekse
(20 min.)

http://www.auro.dk/

 

 

 

NORGE

 

Retten for Holocaust-nekt
Germar Rudolf flyktet til USA da han ble dømt for Holocaust-nekt i 1995. Nå stilles han for retten i Tyskland etter å ha blitt tvangshjemsendt.
av Gry Elisabeth Veiby
Tyske Germar Rudolf stilles nok en gang for retten for Holocaust-nekt etter at han fikk avslag på asyl i USA. Rudolf ble i 1995 dømt til 14 måneder i fengsel for Holocaust-nekt, men flyktet til USA for å slippe straffen.
Rudolf står denne gangen tiltalt for å ha publisert en studie der han benekter at nazistene brukte dødelig gass mot jøder i konsentrasjonsleiren i Auschwitz under andre verdenskrig.
Rudolf risikerer opp til fem års fengsel, i tillegg til straff for ærekrenkelse av de døde.
I februar 2006 ble den britiske historikeren David Irving dømt til tre års fengsel av en østerrisk domstol for at han nektet for at Holocaust fant sted.
http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/article803909.ece

Tysk mann tiltalt for å benekte Holocaust
En 42 år gammel tysk mann står tiltalt for å benekte Holocausts eksistens og for å ha brukt internett til å spre meningene sine.
Germar Rudolf kalte Holocaust en stor bløff da rettssaken ble innledet i byen Mannheim tirsdag.
- Ingen domstol har rett til å bestemme over sammensatte historiske hendelser, uttalte Rudolf da saken startet.
Tysk påtalemakt mener kjemikeren har spredd kvasivitenskapelig informasjon når han har hevdet at det er umulig at giftgassen Zyklon B ble brukt i gasskamrene i konsentrasjonsleiren Auschwitz.
Han har også kalt Holocaust en myte, og hevder at Hitler aldri ga ordre om å forfølge jøder.
I henhold til tysk lovgiving har det en strafferamme på fem år å benekte Holocausts eksistens.
Aftenposten (Oslo) 14.11.2006
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1533023.ece

 


AAARGH

Artikel 19.
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE
INDLEDNING (1948)

Immikkoortoq 19.
Kinaluunniit pisinnaatitaavoq killiliiffigineqanngitsumik isummaminik nalunaaruteqarnissamut aammalu killiliiffigineqanngitsumik oqaaseqarsinnaatitaanissamut; pisinnaatitaaffimmi tassani aamma pineqarput allanit akuliuffigineqarani namminerisatut isummamik nalunaaruteqarsinnaatitaaneq aammalu nalunaaruteqarniarnermi atorneqarsinnaasut suulluunniit aqqutigalugit aammalu nunat killeqarfii apeqqutaatinnagit paasisassarsiorsinnaaneq eqqarsaatinillu nalunaaruteqarsinnaaneq.

INUTTUT PISINNAATITAAFFIIT PILLUGIT SILARSUARMIOQATIGIINNUT NALUNAARUT AALLAQQAASIUT (1948)

Artikkel 19.
Alle skal ha meinings- og ytringsfridom. Denne retten gjeld fridom til å ha meiningar utan innblanding, til å søkje, ta imot og gjere kjent opplysningar og idear gjennom alle dei informasjonskanalar som finst, og på tvers av alle grenser.

DEN INTERNASJONALE FRÅSEGNA OM MENNESKERETTANE
INNLEIING (Norsk - 1948)

[email protected]